Regulamin


Regulamin sieci afiliacyjnej FireAds

 


 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy siecią afiliacyjną FireAds zwaną w dalszej części Siecią Afiliacyjną, Serwisem lub FireAds a zarejestrowanymi użytkownikami serwisu, zwanymi dalej Wydawcami

2.       Sieć afiliacyjna FireAds dostępna jest pod adresem www.FireAds.org i stanowi własność FireMedia Sp. z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, przy ul. Pańska 96 lok. 83 o numerze NIP 527-289-31-09§2 Definicje

 

Sieć afiliacyjna - platforma internetowa skupiająca Reklamodawców, oferujących swoje produkty i usługi i Wydawców, którzy poprzez przeprowadzane akcje marketingowe i reklamowe, promują Reklamodawcę za określoną stawkę prowizyjną

Reklamodawca - podmiot gospodarczy, który pierwotnie zawarł stosowną umowę o świadczeniu usług i udostępnieniu firmowego Programu Afiliacyjnego Wydawcom sieci FireAds z powołaną wcześniej komórką prawną firmy FireMedia.

Wydawca (użytkownik serwisu) – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem swojej strony www lub innej aktywności marketingowej, promuje produkty lub usługi oferowane przez Reklamodawcę.

Program Partnerski (kampania reklamowa) – oferta promocyjna przekazana przez Reklamodawcę do FireAds w celu rozpowszechnienia w sieci Internet i pozyskania nowych klientów. Zwyczajowo jest ona udostępniona na stronie www należącej i zarządzanej przez Reklamodawcę, który jednostronnie określa zasady uczestnictwa w programie.

Promocja programu partnerskiego – kompleksowy zestaw akcji promocyjnych zorganizowanych przez Wydawcę w celu pozyskania klientów, np. baner reklamowy na własnej stronie www, mailingi, aktywności na forach, inne czynności marketingowe dozwolone w ramach danego programu partnerskiego.

LEAD - wykonanie przez Użytkownika określonej akcji, zatwierdzonej w programie afiliacyjnym, który poprzez stronę internetową Wydawcy trafił do strony docelowej Reklamodawcy, w zgodzie z wcześniej ustalonymi przez program afiliacyjny warunkami. Przykładem lead’u może być wypełnienie określonego wniosku, zapisanie się do listy mailingowej, rejestracja w serwisie Reklamodawcy etc.

SELL-LEAD – wykonanie przez Użytkownika określonej akcji, zatwierdzonej w programie afiliacyjnym, który poprzez stronę internetową Wydawcy trafił do strony docelowej Reklamodawcy, w zgodzie z wcześniej ustalonymi przez program afiliacyjny warunkami. W odróżnieniu do lead’u, sell-lead dotyczy zakupu określonego produktu lub usługi, do których Użytkownik został skierowany ze strony Wydawcy.

Landing Page – docelowa treść na stronie www należącej do Reklamodawcy

CPL – sposób naliczania prowizji na konto Wydawcy za poprawnie wykonaną określoną akcję (tzw lead), np. rejestrację, rejestrację + określoną czynność określoną przez Reklamodawcę

CPS – sposób naliczania prowizji na konto Wydawcy za dokonanie przez klienta końcowego określonego zakupu lub innego typu płatnej transakcji na rzecz Reklamodawcy.

CZAT – wyodrębnione miejsce w Panelu Użytkownika, służące do komunikacji między Wydawcami.

PANEL UŻYTKOWNIKA ​(zwany także Dashboard) – część Sieci Afiliacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o zgromadzonej Prowizji, wysokości Salda, statystykach promocji Programów Partnerskich.

Saldo – suma wszystkich prowizji uzyskanych z zatwierdzonych kampanii reklamowych.

MINIMALNA KWOTA WYPŁATY -​ minimalna kwota zarobionej prowizji, którą musi osiągnąć Wydawca, aby zlecić wypłatę zgromadzonych środków.

Do wypłaty – kwota, którą w danym momencie użytkownik może wypłacić poprzez wskazaną przez siebie metodę płatności.

FRAUD – szereg niepożądanych, niezgodnych z zasadami Programu Partnerskiego działań Wydawcy, które mają na celu pozyskanie sztucznych leadów lub transakcji na szkodę FireAds lub Reklamodawcy.

UŻYTKOWNIK – każda osoba, która wykonuje określoną akcję (zazwyczaj jest to kliknięcie w daną reklamę, opublikowaną na stronie Wydawcy, będącą odnośnikiem do strony Reklamodawcy, który za nią [akcję] płaci).

ADMINISTRATOR - osoba pełniąca funkcję zarządzającą w wydzielonych działach Serwisu.

OPIEKUN KRAJU - osoba zajmująca się pomocą i doradztwem w zakresie podstawowej działalności serwisu przydzielona do danego kraju wydawców.

MARKETING - ranga osoby koordynującej oraz realizującej działania marketingowe Serwisu.

MENTOR - osoba polecająca, która posiada minimum 100 aktywnych poleconych, dobrą opinię oraz minimum jeden temat na dowolnym forum dot. zarabiania w Internecie lub stronę oferującą płatne lub bezpłatne działania pomocowe w zakresie zwiększenia ruchu oraz pozyskiwania leadów oraz sell-leadów

LINK DOCELOWY – odnośnik umieszczany w treści zapisanej w sieci strony internetowej/serwisie/blogu Wydawcy, którego kliknięcie wywołuje określoną akcję (zazwyczaj przekierowanie na stronę docelową Reklamodawcy).

STRONA DOCELOWA – strona internetowa Reklamodawcy wskazana przez niego w procesie akceptacji do programu afiliacyjnego FireAds oficjalnie wykazana na platformie programów partnerskich jako strona reklamowana.

SZTUCZNY RUCH – określa nieprawidłowe (nieprawidłowo wywołane, własnoręcznie lub wskutek namowy, zapewnienia korzyści) kliknięcia, kontakty, leady i sell-leady, które nie zostały zaakceptowane przez Reklamodawcę lub firmę FireMedia i zazwyczaj wiążą się ze świadomym łamaniem Regulaminu.

KLIKNIĘCIE – wykonanie określonej akcji, polegającej na wybraniu przez Użytkownika na stronie internetowej Wydawcy linku/banneru i innych form reklamowych, skierowujących na stronę docelową Reklamodawcy.

 


§3 Zasady funkcjonowania serwisu

 

1.       W celu przystąpienia do sieci afiliacyjnej FireAds należy dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie www.FireAds.org. Rejestracja następuje za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na www.FireAds.org. Użytkownik ustala indywidualne hasło logowania do panelu użytkownika.

a.       Wydawca prowadzący działalność gospodarczą powinien podać następujące dane: nazwę, adres, numer NIP niezbędny do identyfikacji podatkowej, nr konta bankowego lub identyfikator dowolnego portfela internetowego obsługiwanego przez FireAds 

b.       Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nr konta bankowego lub identyfikator dowolnego portfela internetowego obsługiwanego przez FireAds 

c.       Zarówno Wydawcy jako osoby fizyczne i prawne, muszą podać dodatkowe dane pomocne w komunikacji z administracją, tj: adres, numer GG, adres Skype, itp.

d.       Zasady dot. Przechowywania i ochrony danych osobowych w FireAds przedstawione są w załączniku „Polityka prywatności”

2.       Po zalogowaniu na indywidualne konto w panelu, Wydawca ma udostępnione programy partnerskie, które może promować. Do wybranych programów, wymagana jest dodatkowa zgoda administratora – należy zgłosić akces w panelu. Wydawca otrzymuje swój link promocyjny danej oferty reklamowej, której poprawne wykonanie spowoduje naliczenie prowizji. Użytkownik serwisu może również korzystać z udostępnionych banerów graficznych, które są również podlinkowane indywidualnie i umieścić je na własnej stronie www. Wydawcy mają możliwość podejrzenia Landing Page każdej dostępnej kampanii reklamowej.

3.       Użytkownicy serwisu FireAds mogą komunikować się ze sobą poprzez CZAT po zalogowaniu się do panelu użytkownika. Zabronione jest jednak używanie wulgaryzmów i promowanie (również w prywatnych wiadomościach) innych sieci afiliacyjnych. Traktowane jest to jak działanie na szkodę FireAds i skutkuje natychmiastowym zablokowaniem dostępu do CZAT-u.

4.       Wydawcy sieci afiliacyjnej FireAds mają możliwość polecania serwisu innym, za co otrzymują dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne 5% od zarobków poleconego (do kwoty zarobionej przez poleconego w wysokości 813 000.00 PLN). Polecony może się jednak odłączyć od polecającego w dowolnym momencie. Polecony i polecający nie mogą logować się na swoich kontach, nie mogą mieć powiązania dot. danych osobowych, danych przelewu lub danych logowania.

5.       Kontakt z administracją FireAds  dostępny jest po zalogowaniu w panelu użytkownika jak również poprzez email, komunikatory GG, Skype, Telegram§4 Wynagrodzenie


1.       Za każdą zaliczoną kampanię reklamową Wydawcy naliczane jest wynagrodzenie prowizyjne, które doliczane jest do Salda. W chwili, gdy środki prowizyjne przejdą w „Do wypłaty”, Wydawca może zgłosić chęć wypłacenia pieniędzy

2.       Wydawca ma możliwość zlecić wypłatę na konto bankowe w walutach: PLN, EUR, USD. Wypłaty w EUR i USD mogą skutkować naliczeniem opłaty bankowej. Użytkownik może również zlecić płatność na Paypal, Revolut w walutach PLN, USD, EUR.

3. Płatności są realizowane w następujących terminach:

a.       Standardowe – wysyłane są do 14 dni roboczych od zlecenia(maksymalnie 4 w miesiącu)

b.       Ekspres (prowizja 15%) – wysyłane są do 48h roboczych od zlecenia

c.       Natychmiastowe (prowizja 20%) – wysyłane w ciągu 1h roboczej

 

4.       Wydawcy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość wystawienia faktury VAT i przesłania drogą mailową na adres artur.kiljanczyk@FireMedia.pl lub skorzystania z dostępnego generatora w panelu użytkownika.

5.       Polscy użytkownicy serwisu, którzy rozliczają się w formie ryczałtu tytułem najmu od przychodów ewidencjonowanych, mogą wygenerować rachunek (należy wpisać numer rachunku wg własnej ustalonej kolejności)

6.       Płatność może zostać odrzucona i zwrócona na konto Wydawcy, gdy dane do płatności będą niekompletne lub będą zawierały błędy

7.       Płatność nie będzie zrealizowana w przypadku, gdy konto Wydawcy po odjęciu leadów za tzw. Fraud lub poprzez odrzucenie zaliczeń przez Reklamodawcę, będzie wskazywało saldo ujemne.

 


§5 Działania zabronione1.       Zabronione są wszelkie działania na szkodę FireAds a w szczególności:

a.       Generowanie sztucznego ruchu, który negatywnie wpłynie na relacje FireAds z Reklamodawcami

b.       Promowanie konkurencyjnych serwisów wśród wydawców FireAds 

c.       Zniesławianie i pomawianie FireAds 

d.       Pozyskiwanie leadów w sposób nieuczciwy lub wbrew powszechnie przyjętym zasadom etycznym.

2.       W przypadku wykrycia działań na szkodę serwisu, Wydawca zostanie natychmiast zablokowany.§6 Prawa i obowiązki firmy FireMedia

 

1.       Firma FireMedia jest zobowiązana do czynnego monitoringu i rejestrowania ruchu pomiędzy stroną Wydawcy, a Stroną Docelową Reklamodawcy. Na podstawie zarejestrowanych efektów firma ustanowi należne wynagrodzenie dla Wydawcy za przeprowadzenie kampanii reklamowej danego programu afiliacyjnego Reklamodawcy.

2.       Firma FireMedia zapewnia swoim Wydawcom specjalny panel statystyczny, w którym mogą oni na bieżąco analizować i śledzić statystyki, dotyczące ruchu na stronie, którego wartość stanowi podstawę do określenia należnego wynagrodzenia dla Wydawcy za osiągnięte rezultaty.

3.       Firma FireMedia jest w pełni zobowiązana do prowadzenia rzetelnych wyników Wydawców programu afiliacyjnego oraz do sporządzania okresowych bilansów rozliczeniowych i następujących w konsekwencji rozliczeń z Wydawcami.

 


§7 Prawa i obowiązki Wydawcy

 

1.       Każdy Wydawca sieci afiliacyjnej FireAds jest w pełni odpowiedzialny za zgodność prowadzonych przez siebie stron/serwisów/blogów internetowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niezgodność z regułami prawnymi równa jest automatycznemu usunięciu Wydawcy z sieci afiliacyjnej FireAds.

2.       Wydawca potwierdza i bierze pełną odpowiedzialność prawną, oraz wynikające z tego konsekwencje za wszystkie dane osobowe i identyfikacyjne własnej osoby oraz prowadzonej strony internetowej podane w procesie rejestracji do sieci programów afiliacyjnych. Za niezgodność i niekompletność danych sieć afiliacyjna FireAds nie bierze żadnej odpowiedzialności

3.       Zgadzając się na wszystkie prezentowane warunki oraz wyrażając ostateczną chęć uczestnictwa w programie, Wydawca oświadcza, że posiada pełne prawa do wszystkich treści zamieszczonych na swojej stronie internetowej/serwisie/blogu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich, praw autorskich, majątkowych, własności intelektualnej. Zamieszczane treści nie mogą być powszechnie uważane za obraźliwe lub niezgodne z polskim prawem. Jednocześnie Wydawca zatwierdza, że treści znajdujące się na jego stronie internetowej są jego autorstwa lub uzyskały pozwolenie na publikację przez osoby trzecie i nie są przez to niezgodne z powszechnie panującym prawem.

4.       Wydawca jest w pełni odpowiedzialny za utrzymywanie zaplecza informatycznego, niezbędnego do realizowania zamierzeń w zgodzie z warunkami niniejszego Regulaminu i zawieranej z firmą FireMedia umowy.

5.       Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia uczciwej współpracy z firmą FireMedia, niewykorzystywania nielegalnego oprogramowania oraz innych urządzeń służących do generowania sztucznego ruchu na swojej stronie internetowej.

6.       Wydawcy zabrania się ingerencji w Stronę Docelową reklamodawcy bez wcześniejszej zgody. Każdy wydawca, który dopuści się takiego działania zostanie zablokowany a jego saldo zostanie wyzerowane.

7.       Wydawcy zabrania się używania starterów, kart, wirtualnych kart oraz wszelkich sposobów obejścia prawidłowej rejestracji, w celu wielokrotnego zapisywania się do usługi z wielu komputerów jak i z jednego lub wielu adresów IP.

 


§8 Odpowiedzialność firmy FireMedia

 

1.       Wszelkie przerwy techniczne oraz tymczasowe błędy w funkcjonowaniu strony FireAds, są umorzone od odpowiedzialności przez firmę FireMedia. Firma jest jednak odpowiedzialna za ich możliwie najszybszą modyfikację i poprawienie jakości działania.

2.       Firma FireMedia nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenia dla Wydawców, którzy podali błędne dane osobowe, oraz dane konieczne do realizacji przelewów.

3.       Firma FireMedia nie ponosi również odpowiedzialności, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali swoje programy partnerskie w programie afiliacyjnym sieci FireAds, nie wypełniają swoich obowiązków, lub łamią powszechnie obowiązujący Regulamin.

 


§9 Proces Rozwiązywania Umowy i Okres Jej Obowiązywania

 

1.       Każda umowa zawierana pomiędzy Wydawcą a firmą FireMedia wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Wydawcę wszystkich punktów niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzenia statusu Wydawcy.

2.       Wydawca ma możliwość zakończenia współpracy w dowolnym momencie i zamknięcia konta poprzez kontakt z administracją serwisu.

3.       Firma FireMedia oraz Reklamodawca, którego reklamy są aktualnie publikowane na stronach Wydawcy, mają prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym w przypadkach:

A.      Świadomego naruszenia postanowień Regulaminu oraz niedostosowania się do warunków umowy przez Wydawcę

B.      Prowadzenia przez Wydawcę działalności, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem

C.      Przypadkach niewyodrębnionych w Regulaminie, które szkodzą Sieci FireAds i są w pełni uzasadnione

D.      Gdy w przeprowadzaniu kampanii reklamowej przez Wydawcę zostanie wykryta działalność nielegalnego oprogramowania, generującego sztuczny ruch na stronie

E.       Gdy strona Wydawcy nie wygeneruje żadnego ruchu przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy

F.       Gdy strona Wydawcy zawierać będzie treści powszechnie obraźliwe, wulgarne, łamiące prawa autorskie i majątkowe osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, konfliktów i rasizmu, których głównym celem jest rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania komputerowego oraz wirusów

4.       Firma FireMedia ma pełne prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia.

5.       Po rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym i wskazaniu rzeczywistej przyczyny zawieszenia Wydawcy w czynnościach reklamowych, kwota uzyskana dotychczas przez Wydawcę zostaje przelana na cele rozwojowe firmy FireMedia oraz postępowanie korygujące zakłócenia wywołane złamaniem prawa przez Wydawcę.

 


§10 Postanowienia końcowe

 

1.       Firma FireMedia jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszelkich treści znajdujących się na jej stronie internetowej. Wszelkie znaki towarowe, prawa własnościowe, prawa majątkowe i autorskie, wiedza intelektualna i specjalistyczna, oraz wykorzystywane oprogramowania i sposoby realizacji postępowania reklamowego są własnością firmy FireMedia i nie podlegają możliwości wykorzystywania ich przez osoby niepowołane. Na mocy funkcjonujących praw Wydawca nie nabywa trwałych praw do wspomnianych wyżej elementów zastrzeżonych, z wyjątkiem prawa do wykorzystania odnośników do stron docelowych Reklamodawców w czasie współpracy z firmą FireMedia zgodnie z warunkami Regulaminu

2.       Wydawca ma możliwość zakończenia współpracy w dowolnym momencie i zamknięcia konta poprzez kontakt z administracją serwisu.

3.       Na czas trwania umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a firmą FireMedia oraz w okresie do 24 miesięcy od zakończenia umowy, Wydawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności w kwestiach informacji przekazywanych w związku z realizacją i zatwierdzeniem umowy.

4.       W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie w zastosowaniu przyjmuje się obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Wszystkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy obiema stronami, będą rozstrzygane polubownie. W ekstremalnych przypadkach do rozwiązania konfliktu posłużą czynności prawne w sądzie powszechnie właściwym.

6.       O wszelkich zmianach oraz aktualizacjach w Regulaminie oraz umowie, FireAds będzie informowało każdego Wydawcę drogą mailową, bądź na stronie internetowej sieci afiliacyjnej.

O nas

Szukasz odpowiedniej sieci afiliacyjnej w internecie? Chcesz zacząć zarabiać przez internet, ale nie wiesz jak? Dołącz do wiodącej marki i rozpocznij przygodę z FireAds! Programy partnerskie wybrane dla każdej branży, wysokie prowizje oraz wysoka konwersja. Od kilku lat rozwijamy rynek afiliacji jednocześnie tworząc jedną z najsilniejszych agencji reklamowo-wydawniczych. Zarejestruj się i osiągnij sukces razem z nami.